rain.gg
rain.gg

众所周知,因为磨损值和模板编号的存在,CS:GO中每个皮肤都是独一无二的。部分皮肤由于模板编号的不同,外观存在明显的差异––玄学皮肤。

下面是我搜集到的在模板编号不同的情况下,外观存在着明显差异的皮肤。(CT:SCAR-20 T:G3SG1)

                                      SACR-20

溅射果酱

深红之网

军队之辉

棕榈色

撕起来

石砌

蓝洞

沙漠网格


                                       G3SG1

狩猎网格
极寒迷彩
穆拉诺之紫
丰饶女神
日式橙色涂装
碧蓝斑纹
黑暗豹纹
橙光冲击
多变迷彩
沙漠风暴
极地迷彩
丛林虚线

下面是一个简易的展示,分别是SCAR-20 | 蓝洞和G3SG1 | 橙光冲击。